Prawne otwarcie salonu urody w Polsce

 1. Gdzie należy się zgłosić, aby uzyskać numer NIP?
 2. Biznesplan.
 3. Kto sporządza kosztorys inwestorski?
 4. Co powinna zawierać prawidłowo zaadresowana koperta?
 5. Rodzaj ubezpieczenia, według którego pracodawca jest zobowiązany do odprowadzania składek za pracownika.
 6. Dokumenty, które składa kandydat przy ubieganiu się o pracę.
 7. Jak się nazywa wykaz asortymentów i cen towarów?
 8. Elementy wypowiedzenia umowy o pracę.
 9. Dane, które musi zawierać pieczątka firmowa.
 10. Dokument finansowy potwierdzający dokonanie zakupu materiału.
 11. ZUS.
 12. PIT.
 13. Co oznacza skrót CV?
 14. Uzyskanie zaświadczenia o numerze statystycznym REGON.
 15. Zgłoszenie rozpoczęcia działalności gospodarczej.
 16. Gdzie dokonuje się rejestracji działalności gospodarczej?
 17. Skrót KNR.
 18. Pomiędzy kim może być zawierana umowa spółki prawa cywilnego?
 19. Dokument, który jest potwierdzeniem wykonywania pracy przez pracownika na rzecz pracodawcy.
 20. Podmiot, który jest zobowiązany do uzyskania wpisu do ewidencji działalności gospodarczej.
 21. Terminy, w których pracodawca rozpoczynający działalność jest zobowiązany do zawiadomienia na piśmie właściwego inspektora pracy i właściwego państwowego inspektora sanitarnego o miejscu, rodzaju i zakresie prowadzonej działalności.
 22. Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.
 23. Rodzaj ubezpieczenia, według którego pracodawca odprowadza składki do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.
 24. Regulaminy pracy.
 25. Gdzie są przesyłane dokumenty o składkach ZUS w przypadku zakładu zatrudniającego powyżej pięciu pracowników?
 26. Podanie o udzielenie urlopu wypoczynkowego.
 27. Jak często należy sporządzać i przekazywać do ZUS-u odpowiednie dokumenty rozliczeniowe oraz opłacać składki?
 28. Podstawowe formy obrotu bezgotówkowego rozliczanego przez banki.
 29. Co jest uproszczoną formą opodatkowania?
 30. Przymusowe świadczenie pieniężne na rzecz budżetu państwa?
 31. Kontrole ZUS, Sanepid, PIP, PIH, kontrola podatkowa.

Czas trwania szkolenia: 6 godzin.

PODSTAWOWE PRZEPISY PRAWA PRACY

 • Nadzór i kontrola przestrzegania prawa pracy oraz zasad BHP.
 • Obowiązki pracodawcy i pracownika na podstawie Kodeksu Pracy.
 • Ewidencja czasu pracy.
 • Urlop wypoczynkowy, urlop macierzyński, urlop wychowawczy, urlop na żądanie pracownika.
 • Przerwy w pracy.
 • Wypowiedzenie umowy, okres wypowiedzenia.
 • Prawo pracownika do rozwiązania stosunku pracy w przypadku przejścia zakładu pracy lub jego części na innego pracodawcę.

Czas trwania szkolenia: 3 godziny.